კლიენტი
GIZ / ECOserve
წელი
2021
სერვისი
დანადგარის შექმნა

ენერგო აუდიტის პორტატული დანადგარის შექმნა, 2021 წელი

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია GIZ / ECOserve. ჩვენი ექსპერტების მიერ შეიქმნა ენერგო აუდიტის სტენდი (ენერგო აუდიტის პორტატული დანადგარი) და შემუშავდა შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამა (სოფტი), რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ნებისმიერი მასალის თუ შენობის კონსტრუქციული ელემენტების (კედელის, სახურავის და ა.შ.) თბოგამტარობის კოეფიციენტის (λ) გაზომვა, რაც საშუალებას იძლევა ზუსტად იქნეს განსაზღვრული თბური წინაღობა და შესაბამისად თბოგადაცემის კოეფიციენტი (U-value) და თბური დანაკარგები, შედეგად კი ვიღებთ რეალური ენერგოეფექტურობის დონის ზუსტ შეფასებას; ასევე, შემუშავდა სახელმძღვანელო ენერგოეფექტურობასა და ენერგო აუდიტთან დაკავშირებით.

შესრულებული სამუშაოები

მსგავსი პროექტები

დაბრუნება